Bokningsvillkor för dig som gjort en bokning innan 2020-05-14

Bokningsvillkor för dig som gjort en bokning innan 2020-05-14

Dessa allmänna villkor gäller mellan Hemavan Alpint AB (HAAB), och den som själv eller genom annan träffar avtal med HAAB enligt vad som angetts i bekräftelsen (GÄSTEN). Avtalet kan gälla boende, resa, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa (arrangemanget).

VEM ÄR ANSVARIG?

Ansvarig arrangör är Hemavan Alpint AB, Centrumvägen 1 920 66 Hemavan. Tel 0954-301 50. Org.nr. 556351-9635. VATNO SE 556351-963501.

AVTALET M M

Som arrangör ansvarar HAAB gentemot GÄSTEN för vad denne har att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än HAAB. Uppgifter i kataloger, broschyrer och på hemsida är bindande för HAAB, men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts därom och GÄSTEN tydligt informeras om ändringen. HAAB reserverar sig för eventuella tryck- eller korrekturfel.

Som arrangör är HAAB skyldiga att se till:

 • Att GÄSTEN får en skriftlig bekräftelse på sin bokning och andra nödvändiga handlingar
 • Att information lämnas om hur betalning ska ske, var nyckel kan hämtas och att GÄSTEN i övrigt informeras om andra frågor av betydelse för arrangemanget.
 • Att arrangemanget stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen. HAAB ansvarar inte för löften som tredje man kan ha gjort direkt till GÄSTEN utan HAABs vetskap och som HAAB inte känt till eller borde känna till. HAAB´s rekommendation är att gästen tar den typen av information skriftligen.

I dessa Allmänna Bokningsvillkor avses med:
Avresa – resa från hemorten till destinationen
Ankomst – den tidpunkt då GÄSTEN anländer till destinationen
Hemresa – resa från destinationen till hemorten

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?

Bokningen gäller för såväl HAAB som för GÄSTEN så snart HAAB bekräftat bokningen och GÄSTEN inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela summan för bokningen).

NÄR SKALL GÄSTEN BETALA?

GÄSTEN skall betala för arrangemanget senast vid den tidpunkt som framgår av bekräftelsen. HAAB har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med bekräftelsen (anmälningsavgift).

 • För arrangemang som bokas tidigare än 60 dagar före ankomst ska en anmälningsavgift om 20% av bokningens värde plus eventuell avbeställningsförsäkring och bokningsavgift vara HAAB tillhanda kl 24:00 samma dag som bokningstillfället.
 • För arrangemang som bokas tidigare än 60 dagar före ankomst ska betalning enligt avtalat pris vara HAAB tillhanda 60 dagar före ankomst.
 • För arrangemang som bokas mellan 59 till 1 dag(ar) före ankomst ska betalning enligt avtalat pris vara HAAB tillhanda kl. 24:00 samma dag som bokningstillfället. Våra bankgirokonton kan ej användas för bokningar med mindre än 30 dagar till ankomst. Endast kortbetalning via hemsidan hemavan.nu under rubriken ”min sida”.

GÄSTEN kan förboka skidhyra fram till och med 3 dagar före uthämtning. Har GÄSTEN ett befintligt Key card kan det laddas fram till att det ska användas. Om GÄSTEN inte har ett sådant kort måste bokning ske minst 3 dagar före ankomst, för att GÄSTEN ska kunna hämta ut kortet vid ankomst.

Arrangemanget skall alltid vara slutbetalat innan det påbörjas. GÄSTEN ska alltid uppge sitt bokningsnummer vid betalning samt ta med bekräftelse och kvitto vid ankomst!

VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?

HAAB skickar ingen betalningspåminnelse på obetald anmälningsavgift.
Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften är HAAB tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Har GÄSTEN betalat anmälningsavgiften skickas EN påminnelse på slutlikviden. Bokningen avbokas om inte slutlikviden är HAAB tillhanda senast det datum som står på påminnelsen. Om GÄSTEN inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA/OMBOKA? 

GÄSTEN kan avboka muntligen eller skriftligen till HAAB eller till det ställe, som tog emot bokningen. Vid bokning av sådana kombinationer av arrangemang som HAAB säljer för ett i förväg angivet pris (paket), kan GÄSTEN inte avboka enskilda delar av arrangemanget.

Boende och resa

 • För boende och/eller resa som avbokas 60 dagar eller mer före ankomst behåller HAAB anmälningsavgiften.
 • För boende och/eller resa som avbokas 59 dagar eller mindre före ankomst behåller HAAB 100% av pris av bokningen.

Om HAAB hyr ut boendet till ny GÄST återbetalas ett belopp som motsvarar den nya GÄSTENs hyra med avdrag för en avgift motsvarande omkostnaden för HAAB att hyra ut boendet på nytt, dock minst SEK 1.000. För att återbetalning ska verkställas måste GÄSTEN kontakta HAAB senast 14 dagar efter den avbokade bokningens avresedatum. GÄSTEN har möjlighet att omboka arrangemanget till annan anläggning inom HAAB-destination innan slutlikvid är betald, dock senast 60 dagar före Ankomst. Vid ändringar i bokningar är HAAB berättigat att ta ut en ändringsavgift uppgående till SEK 300.

För skidpass, skidskola, skiduthyrning och tilläggsprodukter (linne, slutstäd, barnsäng, barnstol m m) som avbokas 6 dagar eller mindre före ankomst behåller HAAB 100% av priset.

OM DET HÄNDER GÄSTEN NÅGOT?

GÄSTEN kan köpa ett avbokningsskydd som ger rätt att vid sjukdom eller annan ingripande händelse avboka fram till samma dag som ankomst. Se separata villkor nedan. Den ska betalas enligt samma villkor som gäller för arrangemanget. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

HAABs ÄNDRINGAR OCH GÄSTENS RÄTTIGHETER M M

HAAB får ändra villkoren för arrangemanget i den mån GÄSTEN kan erbjudas andra likvärdiga tjänster.
Inträffar kostnadsökningar för HAAB efter det att avtalet blivit bindande för parterna får HAAB höja priset för resan motsvarande kostnadsökningen, om kostnadsökningen beror på ändringar i skatter eller andra avgifter avseende tjänster som ingår i arrangemanget. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före ankomst och ska omgående meddelas GÄSTEN. Arrangemangets pris skall sänkas om HAABs kostnader, tidigare än 20 dagar före ankomst minskar av samma skäl som ovan angivits.

Vid resa är den vid avtalets ingående angivna avresetiden preliminär. Om den slutliga tiden avviker från den preliminära tiden skall GÄSTEN meddelas så snart som möjligt. Om inget sådant meddelande lämnas gäller alltså den tid som anges på bekräftelsen eller senare utskickade färdhandlingar. Om den ungefärliga avresetiden avviker från den slutliga med mer än 8 timmar är GÄSTEN berättigad att frånträda avtalet enligt nedan.

Om arrangemanget inte kan tillhandahållas enligt bekräftelsen och dessa villkor och HAAB inte klarar av att erbjuda GÄSTEN andra likvärdiga tjänster har GÄSTEN rätt att frånträda avtalet. GÄSTEN har också rätt att frånträda avtalet om villkoren ändras väsentligt till hans nackdel. HAAB måste då betala tillbaka allt som betalats, med avdrag för den nytta GÄSTEN kan ha haft. För att GÄSTEN ska vara berättigad att frånträda avtalet skall han meddela HAAB snarast möjligt, dock senast kl. 11:00 dag efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen, ska GÄSTEN anmäla omgående så att HAAB får en chans att rätta till det. I annat fall bortfaller GÄSTENs rätt att påtala felet.

Eventuellt skadestånd, avseende sådana skador som omfattas av bestämmelserna i Sjölagen (1994:1009), Luftfartslagen (2010:510), Järnvägstrafiklagen (1985:192) eller Lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik, ersätts maximalt med belopp som anges i nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade. Det åligger GÄSTEN att i möjligaste mån begränsa skadan.

HAABs eventuella skyldighet att betala skadestånd bortfaller om HAAB kan visa att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför HAABs kontroll som HAAB inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder HAAB inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Extrema väderförhållanden i Hemavan kan medföra att ordinarie flygplats ersätts med annan. HAAB har ingen skyldighet att ersätta GÄSTEN för eventuell förlängd restid eller förkortad vistelse.

GÄSTEN har rätt att sätta någon annan i sitt ställe och HAAB måste godta den personen om inte särskilda skäl föreligger. Ett sådant skäl kan t ex vara att transportföretag eller annan som HAAB har anlitat ska godta byte av resenär. GÄSTEN måste meddela byten senast 5 dagar (20 dagar om resan bokats med transportföretagets reguljära alternativ) före avresa. HAAB har rätt att ta ut en ombokningsavgift på SEK 300. Om avtalet överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot HAAB för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader som kan uppkomma p.g.a. överlåtelsen.

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?

För att boka/ingå avtal med HAAB måste GÄSTEN vara 18 år. Vid boende i grupp skall minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldergräns anges i samband med bokningstillfället. Legitimering kan ske vid ankomst. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om gäst vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning.

Förhöjd åldersgräns gäller för vissa boenden under vissa perioder.

GÄSTEN måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för resa, boende och i övrigt. Mellan kl. 22:00 och kl. 07:00 skall GÄSTEN iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. GÄSTEN är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om GÄSTEN, eller annan som bereds tillträde boendet, varit vårdslös. Vid överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad från SEK 6.000. GÄSTEN får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och inte låta fler personer övernatta i det eller på tomten ställa upp tält, husvagn, karbad etc. GÄSTEN måste städa ordentligt före hemresan, följ städinstruktionerna. Om detta inte iakttas kommer HAAB att debitera en avgift från SEK 1.500 (beroende på boendets storlek). Samtliga nycklar för boendet skall lämnas vid hemresa, i annat fall debiteras en avgift från SEK 2000 för låsbyte. GÄSTEN är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande. HAAB har rätt att debitera en avgift på 2500 SEK om gästen ej har genomfört en godkänd städning av boendet innan avresa.

HAAB har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om GÄSTEN eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste GÄSTEN och hans sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar HAAB Gäst en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst SEK 5000

VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST?

GÄSTEN bör vända sig till HAAB med eventuella klagomål. Om GÄSTEN och HAAB inte kommer överens i en förhandling kan de vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER M M

Båda Parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, eller andra liknande större händelser, som ingen av Parterna kunnat förutse eller påverka.

ÖVRIGT

Aktuell in- och utcheckningstid samt avsyningstid anges på bekräftelsen. I logipriset ingår inte städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol, toapapper, rengöringsmedel etc, om inte annat anges på bekräftelsen. Tänk på att ta med det som behövs för vistelsen. HAAB´s rök – och djurfria boenden är inte allergianpassade. Laddning av elfordon får endast ske på anpassade laddplatser.

HAAB ansvarar inte för kvarglömda saker.

PERSONUPPGIFTSLAGEN

Genom att betala samtycker GÄSTEN till att personuppgifter får behandlas av HAAB. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att HAAB har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall  samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt rese-relaterade erbjudanden. GÄSTEN kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar. Läs mer om HAABs integritetspolicy

HAABs AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Omfattning
GÄSTEN som har träffat avtal om avbeställningsskydd, har rätt att avbeställa resan enligt nedan. Avbeställningsskyddet ersätter GÄSTENs avbokningskostnader om denne rimligen måste avbeställa sin bokning på grund av att GÄSTEN, nära anhörig eller medresenär:

 • Drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall
 • Inkallas i krigsmakten eller civilförsvaret
 • Drabbas av väsentlig skada i ordinarie bostad genom brand, översvämning eller liknande allvarlig händelse
 • Drabbas av allvarlig händelse på sin arbetsplats
 • Av sin arbetsgivare sedan arrangemanget bokats fått sin semester indragen och detta rimligen inte kunnat förutses
 • Som är på väg till resmålet drabbas av ett plötsligt och oförutsett driftstopp av den privata personbil eller för privat bruk hyrda bil, som inte kan åtgärdas inom 24 timmar.

Undantag
Avbeställningsskyddet ersätter inte kostnader om GÄSTEN måste avbeställa på grund av omständighet eller sjukdom som han kände till när han betalade försäkringen eller om resan beställts mot läkares inrådan. Avbeställningsskyddet gäller inte för skadehändelser som inträffar senare än den avtalade ankomstdagen. GÄSTEN måste kunna styrka sitt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet, arbetsgivare eller försäkringsbolag. Intyget ska vara HAAB tillhanda inom 14 dagar från avbokningsdagen.

Regler kring hur GÄSTEN avbokar anges under rubriken ”VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA?” enligt ovan.

Definitioner
Med avbokningskostnader avses det som inbetalat för arrangemanget och som inte återbetalas av HAAB vid en avbokning. Det GÄSTEN betalat för avbeställningsskyddet  återbetalas inte. Med medresenär avses person som omfattas av samma bokning som GÄSTEN. Med nära anhörig avses make/maka/sambo/
registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar och
svär-, mor- och farföräldrar, annan person med vilken GÄSTEN sammanlever som make/maka, samt person som har vårdnad om anhörig inom GÄSTENs familj.